Lastevanemate nõustamine laste  õppe- ja kasvatusküsimustes

30/01/2023

Koolituse läbinud õpetaja:
1. Teab, mida tähendab õpetaja kui nõustaja roll
2. Teab, millistes küsimustes ja mis piirides lapsevanemat nõustada
3. Oskab anda lapsevanemale positiivset ja negatiivset tagasisidet lapse arengust
4. Teab, kuidas teha kirjalikke kokkuvõtteid lapsevanematega läbiviidavatest lapse arengu vestlustest.
5. Orineteerub vajaminevas nõustamissüsteemis

Sisu/teemad:
1. Usaldussuhte loomine lapsevanemaga
2. Nõustamise mõiste, protsess ja tehnikad
3. Lasteaiaõpetaja roll nõustajana
4. Lapsevanema ootused lasteaiaõpetajale kui nõustajale
5. Nõustamiseks kasulikud oskused, omadused ja hoiakud
6. Tagasiside andmine lapsevanemale (nii suuline kui kirjalik; nii positiivse
kui negatiivse tagasiside andmine)
7. Toimetulek lapsevanema vastupanuga (suhtlustõkked ja probleemolukorrad)
Õppetöö korraldus:
Maht: kokku 6 ak. h.
Toimumiskoht: vastavalt kliendi soovile
Väljastatav dokument: tunnistus

TopKoolitus OÜ | Räägime, kuidas sul päriselt läheb!
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started